Frukostseminarium

Välkommen till ett frukostsamtal om konstens roll i gestaltad livsmiljö med Jamila Drott, konstnär, konstkonsult och styrelsemedlem i Konstnärscentrum Syd.

KategoriAktivitet
PlatsPryssgänd 3 B
RegionÖst
Datum16 maj 2024
Slutdatum16 maj 2024

Samtalet tar sin utgångspunkt i Plattform KC Syds rapport Konstens roll i gestaltad livsmiljö. Rapporten skrevs med bakgrund i Plattform KcSyds arbete med projektet “Metodutveckling: Konstens roll i den gestaltade livsmiljön” som knyts samman med valda delar av plattformens publika programverksamhet 2020–2022.

När projektet initierades 2020 gavs politiken för Gestaltad livsmiljö stort utrymme i konstfältet. Två år tidigare, 2018, hade propositionen från Sveriges regering ”Politik för Gestaltad livsmiljö” presenterats och politiken hade godkänts som mål. Begreppet gestaltad livsmiljö, såväl som politiken, utgår från en helhetssyn på formandet av våra livsmiljöer, där arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö är ett sammanhållet område med människan som utgångspunkt och syftar till att dessa fälts bidrag till samhällsbygget ska tas tillvara fullt ut, eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag.

Vid Plattform KcSyds läsning av propositionen framstod konstens position som oklar. Konsten nämns sällan – istället lyfts konstnärliga värden hos form, design och arkitektur samt vikten av dessa konstformers självklara egenvärde. Konstnärens yrkesroll nämns i propositionen som en kompetens vars uppgift är att bland annat leda processen med att ”organisera komplexa och motstridiga intressen till en helhet”. I rapporten betonas också att lokala fria konstaktörer förväntas arbeta med delaktighetsprocesser i utformandet gemensamma miljöer. Konstnärens arbete beskrivs som viktigt i både planerings- och utförandefasen, men formuleras samtidigt tvetydigt.

Plattform KcSyd ville med denna rapport ta initiativ till ett samtal inom Konstnärscentrum Syd om hur organisationen kan arbeta med att i högre grad positionera sig inom Gestaltad livsmiljö.

Tid: 16 maj kl 09:00-10:00
Plats: Konstnärscentrum Öst
Adress: Pryssgränd 3 B
Max antal: 20 deltagare
Anmälan till: ost@konstnarscentrum.org

OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd initierades 2019 av medlemmar i Konstnärscentrum Syd. Plattform KcSyd har sedan starten organiserat konstnärssamtal, utställningar och konstprojekt med syfte att skapa ytor att utmana, experimentera, samarbeta och föra fälten för samhällsutveckling och offentlig konst framåt och samman.

Jamila Drott

Plattform KcSyd