Årsmöte i Konstnärscentrum Nord

Elin B Ståhl

Medlemmar är välkomna till Konstnärscentrum Nords årsmöte den 14:e mars kl 19.00. Mötet sker digitalt på distans. För att delta behöver du föranmäla dig till nord@konstnarscentrum.org senast den 13:e mars. Strax innan mötet skickas en länk ut till de som anmält sig.

KategoriÅrsmöte
PlatsDigitalt distansmöte
RegionNord
Datum14 mars 2024

Dagordning

 • § 1 Mötets öppnande.

 • § 2 Anteckning av mötesdeltagare och antalet inkomna poströster.

 • § 3 Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare.

 • § 4 Frågan om mötets stadgeenliga utlysning.

 • § 5 Fastställande av dagordning.

 • § 6 Uppläsning av förra årsmötets protokoll.

 • § 7 Konstnärscentrum Nords årsredogörelse (verksamhetsberättelse och räkenskap).

 • § 8 Revisorns berättelse.

 • § 9 Årsmötets beslutar om frågan om ansvarsfrihet för Kc Nords styrelse.

 • § 10 Huvudstyrelsens förvaltning och räkenskaper.

 • § 11 Årsmötet beslutar om frågan om ansvarsfrihet för Konstnärcentrums huvudstyrelse

 • § 12 Fastställande av årsavgift till regionen (medlemsavgift).

 • § 13 Inkomna motioner och av styrelsen väckta förslag.

 • § 14. Beslut om regionstyrelsens storlek.

 • § 15 Valberedningens förslag

 • § 16 Val av styrelseledamöter.

 • § 17 Val av 1-2 revisorer.

 • § 18 Val av valberedning och sammankallande.

 • § 19 Övriga ärenden.

 • § 20 Avslutning.

§7 Verksamhetsberättelse

Sammanfattning:
Konstnärscentrum Nord verkar för att skapa arbets- och inkomsttillfällen för yrkesverksamma konstnärer i norra Sverige. Under 2023 har föreningen arrangerat land art-workshops, kurser i att skriva ansökningar och lanserat en ny hemsida med möjlighet för medlemmarna att visa sin konst för potentiella uppdragivare.

Dessutom har Branschdagarna för Konst (BRAK 2025) förberetts liksom en ny konstkonsultverksamhet som kommer att lanseras under 2024.

Konstnärscentrum Nord har även fört medlemmarnas talan i ett tiotal seminarier, konferenser och remissdialoger under året samt delat ut totalt 310'000 kr i projekt- och idéskisstöd.

Föreningens 232 medlemmar fick även ta del av sju nyhetsbrev med bland annat aktuella utlysningar under året.

Klicka här för att läsa hela verksamhetsberättelsen

§12 Styrelsen förslår ny årsavgift

Styrelsen föreslår att höja årsavgiften från 200 kr till 250 kr.

§15 Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att Mia Rogersdotter Grahn, (Västerbotten) väljs in som ny ledamot i styrelsen för en tid av två år, samt att Maria Lewis (Gävleborg) och Maria K Olsson (Västerbotten) väljs om för ytterligare två år i föreningens tjänst.

Förslaget kompletterar nuvarande ledamöter Madelaine Sillfors (Västerbotten), Karin Öst (Gävleborg), Birgitta Linhart (Norrbotten) och Maria Ahlström (Jämtland Härjedalen) som alla har ett år kvar av sina mandat.