Konstnärscentrum har svarat på utredningen Från kris till kraft

Utredningen Från kris till kraft: Återstart för kulturen föreslår insatser som bland annat stärker förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin. Läs Konstnärscentrums svar till Kulturdepartementet här.

Utredningen *Från kris till kraft: Återstart för kulturen* föreslår i detta betänkande insatser som dels stärker förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin, dels möjliggör ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige. [Läs och ladda ner betänkandet här](https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/09/sou-202177/).

Konstnärscentrum välkomnar utredningen och dess förslag, särskilt de som berör trygghetssystemen. Genomgående förstärkningar av till exempel stipendier möter ett stort behov hos bildkonstnärerna, men vi vill även föra fram vikten av att stärka utveckling och förmedling av fler betalda konstnärliga uppdrag.

Vi ser positivt på utredningens fokus på mer långsiktiga ekonomiska villkor för offentligt finansierade verksamheter, något som skulle göra stor skillnad för hela kulturekonomin.

Våra viktigaste förslag

* Förstärk befintlig infrastruktur i form av organisationer och självorganiserade verksamheter inom bildkonstområdet.

* Fördela medel från Arbetsmarknadsdepartementet till Centrumbildningarna.

* Se över hur kultursamverkansmodellens medel når ut till det fria kulturlivet.

* Utred frågan om avdragsrätt på köp av konst av nu levande konstnärer.

[Läs Konstnärscentrums svar till Kulturdepartementet här](https://www.kcost.se/images/uploads/kcost-fil/Konstnärscentrum_remissvar_Ku2021_02071_.pdf).